Gymnasty

EMOM x 20:00 

1) 10 C2B Pull Up

2) 20 Pistols 

Comment